تاریخچه

شركت نوین اندیش پویا یكی از شركت های خدمات بیمه ای شركت سهامی بیمه ایران بوده که در سال 1382 به ثبت رسیده و با بهره جستن از كارشناسان مجرب بیمه ای دارای مجوز كارشناسی و صدور در تمامی رشته ها و مجوز پرداخت خسارت در برخی از رشته های بیمه ای می باشد. همچنین لازم به توضیح است كه در صورت لزوم جهت ارائه خدمات در شهرستان ها این شركت از طریق هماهنگی با شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر كشور اقدام به ارائه خدمات مورد درخواست مینماید. علاوه بر این خود شركت نیز جهت خدمات مناسبتر در برخی از شهرستان های كشور دارای دفاتر فرعی می باشد. لذا سعی شرکت بر این است كه با ارائه بهترین و كاملترین پوشش های بیمه ای و مناسبترین مبالغ حق بیمه، حامی بیمه گذاران خود باشد.